Cursus voorwaarden

Art. 1.   Opleiding
1. De cursist kan zich schriftelijk, via e-mail ,via Internet, via fax en/of telefonisch aanmelden voor deelname aan onze cursus.
2. De cursus is, inclusief kosten voor cursus materiaal, eventueel gebruik van hulpmiddelen en lesruimte, koffie, thee en verstrekte lunch.
 
Art. 2.  Annulering
1. De cursist heeft te allen tijde het recht, mits schriftelijk, de cursus te annuleren.
2. Tot twee weken voor aanvang van de eerste cursusdag kan de cursist de overeenkomst gratis annuleren. Bij een latere annulering van de cursus dient de wederpartij naar gelang het moment van ontvangst van de schriftelijke annulering een percentage van de overeengekomen kosten aan ons te betalen volgens onderstaand schema:
-50% bij ontvangst op de veertiende tot en met de derde dag voor aanvang van de cursus;
-100% bij ontvangst van de annulering vanaf twee dagen voor aanvang van de cursus;
3. Bij verhindering is de cursist gerechtigd een vervanger te sturen. Tot vijf dagen voor aanvang van de cursus is de cursist gerechtigd de cursusdag te verplaatsen naar een andere datum.
4. Indien onvoorziene omstandigheden, waaronder onvoldoende aanmeldingen, overtekening of ziekte van de docent, daartoe aanleiding geven, zijn wij gerechtigd de cursus te onderbreken, te verplaatsen en/of te annuleren.
 
Art. 3.  Aansprakelijkheid
1. Wij stellen het door ons beschikbaar te stellen cursusmateriaal zorgvuldig samen. Echter kunnen wij niet instaan voor de juistheid en volledigheid van dit cursusmateriaal. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit enige beslissing, handeling of nalaten, gebaseerd op het cursusmateriaal of op informatie die op andere wijze in het kader van de betreffende cursus is verstrekt.
2. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die de wederpartij en/of cursist lijden c.q. mochten lijden als gevolg van annulering van (delen van) een cursus.